close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I PRAKTYKI W AMBASADZIE

 • O przyjęcie na praktykę studencką lub zawodową w Ambasadzie mogą ubiegać się studenci uczelni krajowych i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.  

  Zainteresowani praktyką winni spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być słuchaczem dwóch ostatnich lat studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą,
  • studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, kulturoznawstwo).

  Praktyka jest nieodpłatna. Minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc. Praktykanci nie mają dostępu do informacji niejawnych. Ambasada RP w Canberze ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego i wyżywienia w czasie trwania praktyki.

  UWAGA: Zgłoszenie na praktykę zainteresowany kandydat dokonuje bezpośrednio w Ambasadzie RP w Canberze - co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. 

  Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii Ambasadora. Zakwalifikowani kandydaci informowani są w formie elektronicznej o wyznaczonym terminie rozpoczęcia praktyki. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbycia praktyki z uwagi na brak miejsc mogą ubiegać się o nie ponownie w innym terminie.

  Do zgłoszenia należy dołączyć:

   

  • list polecający od promotora, dziekana lub rektora uczelni,
  • swój życiorys oraz list motywacyjny
  • studenci zobowiązani są dostarczyć do Biura Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (listem poleconym) zaświadczenie o niekaralności oraz przedstawić placówce, (czyli ambasadzie RP w Canberze) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

  Prosimy również o przesłanie następujących informacji do ambasady (drogą elektorniczną):

   

  • imiona rodziców,
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres stałego i tymczasowego zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • nazwę uczelni, wydziału i jej adres.
  • nr paszportu
  •  nr PESEL

  Ogłoszenie o pracy z dn. 15-02-2018

  Ambasada RP w Canberze poszukuje osoby na nowo utworzone stanowisko asystenta/-ki w wydziale polityczno-ekonomicznym, praca w wymiarze ½ etatu, konieczna biegła znajomości języka polskiego i angielskiego. Praca na oferowanym stanowisku wymaga staranności i terminowości. Od kandydata/-ki oczekujemy wysokiej kultury osobistej oraz dobrych umiejętności w zakresie komunikacji.

  Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres aucanamb@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: