close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 października 2019

  Głosowanie w Ambasadzie RP w Canberze odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

   

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Canberze został utworzony 1 obwód głosowania:

   

  Obwód głosowania nr 8, siedziba obwodowej komisji wyborczej:                                         

  Ambasada RP w Canberze, 7 Turrana St. Yarralumla 2600, ACT

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

   

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

   

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Ambasady RP w Canberze

   

  1. telefonicznie, nr tel.: (02) 62721000
  2. e-mailowo:  canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl   
  3. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Canberze, 7 Turrana St. Yarralumla 2600, ACT
  4. ustnie: w siedzibie Ambasady
  5. faksem, nr faksu: (02) 62734184

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula RP w Canberze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   

  1. e-mailowo:  canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Ambasada RP w Canberze, 7 Turrana St. Yarralumla 2600, ACT
  3. faksem, nr faksu: (02) 62734184

    

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Canberze z dnia 19 września 2019 r.

   

  Decyzja nr 02/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Canberze do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

   

  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 19 września 2019 r.  o zarejestrowanych kandydatach na senatora  w okręgu wyborczym nr 44  w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej        

   

  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 19 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów  w okręgu wyborczym nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                                      

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: